Regulamin Sklepu internetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,,Meritum’’

Spis treści:

§ 1. Postanowienia wstępne

§ 2. Definicje

§ 3. Informacje Ogólne

§ 4. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

§ 5. Zawarcie umowy i dostarczenie Produktu

§ 6. Cena i sposób zapłaty za zamówiony Produkt

§ 7. Reklamacja Produktu

§ 8a. Prawo odstąpienia od umowy Klienta będącego Konsumentem

§ 8b. Prawo odstąpienia od umowy Klienta niebędącego Konsumentem

§ 9. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń oraz Zasady dostępu do tych Roszczeń

§ 10. Odpowiedzialność i gwarancje Sprzedawcy

§ 11. Postanowienia Końcowe

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://edukacjaonline.com/, prowadzony jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „MERITUM” wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 274555, przez Urszulę Bancerz działającą pod firmą Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz z siedziba w Łukowie.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,MERITUM’’

ul. Ks. Brzóski 17

21-400 Łuków

NIP: 825 000 0034

REGON: 385956250

2)  adres poczty elektronicznej:

biuro@odnmeritum.pl

3) numer telefonu:

+48 784 684 362, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, Jednostek Publicznych i innych podmiotów korzystających ze Sklepu internetowego oraz określa zasady związane z zakupem Produktów oferowanych przez Sklep.

§2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć::

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,,Meritum’’;
  1. SKLEP  – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://edukacjaonline.com/;
  1. KLIENT; – Konsument, Przedsiębiorca, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot korzystający ze Sklepu, który zakupił Produkt;
  1. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Urszula Bancerz, organ prowadzący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „MERITUM” wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 274555, działającą pod firmą Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz z siedziba w Łukowie;
  1. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym Szkolenia, będące przedmiotem Umowy  między Klientem a Sprzedawcą;
  1. SZKOLENIA :
 2. SZKOLENIA STACJONARNE – zajęcia edukacyjne odbywające się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,,Meritum’’, tj. ul. Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków, w formie warsztatów lub wykładów w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestników.
 3. WEBINARIA NA ŻYWO – Szkolenia internetowe, w których otrzymujesz link, klikasz na niego o ustalonej godzinie i łączysz się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem/Wykładowcą.
 4. WEBINARIA NAGRANE – Szkolenie internetowe, w którym po opłaceniu faktury dostajesz dostęp do nagrania filmu szkoleniowego i wszystkich materiałów;
  1. UCZESTNIK – Klient i/lub osoba wyznaczona przez Klienta do udziału w Szkoleniu;
  1. UMOWA  – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
  1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

10) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy;

11) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;

12) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;

13) STRONY – Klient i Sprzedawca;

14) DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

15) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

16) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3. INFORMACJE OGÓLNE

1.  Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Dokładne zasady przetwarzania Danych Osobowych wskazane zostały na naszej stronie https://edukacjaonline.com/ w stopce Polityka Prywatności.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych przez Internet.

3.  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 320×480.

4.  Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;

2) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

3) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

4) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;

5) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

6) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Sklepie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Są one objęte prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.

6. Wyjątkiem od powyższego zapisu, będą materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej, nie konkurencyjnej do działalności zawodowej Sprzedawcy.

§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Warunki założenia Konta w Sklepie w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.

1) Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się.

2) Bez rejestracji Konta, Klient może jedynie przeglądać Produkty Sklepu oraz składać zamówienia poprzez Formularz Zamówień na Szkolenia stacjonarne. Klient, który zarejestrował Konto, ma dodatkowe możliwości: składanie zamówień na wszystkie Szkolenia dostępne w Sklepie, dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień.

3) Klient może zarejestrować Konto w Sklepie w dwojaki sposób. Poprzez naciśnięcie na stronie Sklepu pod adresem https://edukacjaonline.com/ zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 

4) Zarejestrowanie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła oraz telefonu kontaktowego. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest także zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także Klauzuli informacyjnej.

5) Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta.

6) Usługa Konta jest dobrowolna, świadczona jest nieodpłatnie i na  czas nieoznaczony.

7) Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

8) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@odnmeritum.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy ul. Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

9) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

10) Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie.

11) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu.

12) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

2.  Usługa polegająca na złożeniu Zamówienia przy pomocy elektronicznego Formularza Zamówienia oraz aktywnej poczty elektronicznej.

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:
 2. wypełnienie Formularza Zamówienia,
 3.  zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także Klauzuli informacyjnej.
 4. kliknięcie na stronie Sklepu pola „Kupuję i płacę”.
 5. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto w Sklepie, ikonka dotycząca Regulaminu i Klauzuli informacyjnej zostanie automatycznie zapamiętana przy składaniu kolejnych Zamówień.
 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
 7. W przypadku Klientów będących Konsumentami: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.
 8. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami: nazwa firmy lub instytutu, adres (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, NIP, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.
 9.  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

3.  Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego – Newsletter.

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sklep. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy:
 2. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia, wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz
 3. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia wyrazili zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usługi Newsletter oraz zapoznali się i zaakceptowali Klauzulę informacyjną;

2)   W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Produktów Sklepu i wysyłany jest nieodpłatnie.

3)  Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania: „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”, co będzie jednoznaczne z cofnięciem wyrażonych wcześniej zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie ust.3 pkt. 1

§5 ZAWARCIE UMOWY I DOSTARCZENIE PRODUKTU

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1-3 Regulaminu. Automatycznie, po złożeniu takiego Zamówienia, zostanie wygenerowana Faktura VAT.

2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest także zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej

3. Umowa z Klientem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed jego rozpoczęciem, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie. Niniejszy zapis nie dotyczy Umowy zawieranej na Webinaria na Żywo.

5. Umowę na Webinaria na Żywo, Klient może zawrzeć najpóźniej do 23:59 dnia poprzedzającego termin tego Webinarium.

6. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient składając Formularz za pomocą Sklepu, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu.

7. Zakupione Szkolenie zostanie udostępnione Klientowi poprzez przesłanie mu go, w formie linku,

   na jego Konto w Sklepie. Zapis ten dotyczy szczególnie Szkoleń typu Webinaria na Żywo i Webinaria Nagrane. W przypadku Szkoleń stacjonarnych, Konto w Sklepie nie jest wymagane, dlatego też informacje o Szkoleniu mogą być wysyłane na prywatnego maila Klienta, wskazanego w Formularzu Zamówień.

§6 CENA I SPOSÓB ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY PRODUKT

 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

Ceny w/w dotyczą jednej sztuki Produktu.

 • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 • Ceny Produktów prezentowanych na stronie Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 • Wynagrodzenie należne Sprzedawcy, Klient  zapłaci z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 • Płatność będzie realizowana na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Numer konta: 02 1500 1663 1216 6007 1095 0000

§7 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dwojaki sposób:
 3. Telefonicznie, pod numerem: 784 684 362 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16 lub
 4. Mailowo na adres: biuro@odnmeritum.pl
 5. Reklamacjia powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być kopia faktury, wydruk z konta bankowego albo inny dowód.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.
 8. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, można składać na tych samych zasadach co reklamacje Produktów Sklepu, opisan w niniejszym paragrafie, ust. 1-5.
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§8a PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Klient – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient – Konsument, który zalogował się w celu uczestniczenia w wybranym Webinarze, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku rezygnacji Klienta – Konsumenta w trakcie trwania Szkolenia, Sprzedawca zwróci Klientowi – Konsumentowi uiszczone wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział. W przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia Klient – Konsument zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział.

4. Oświadczenie Klienta – Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Sprzedawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,MERITUM’’  ul. Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@odnmeritum.pl

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, zwróci Klientowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§8b PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1. Klient niebędący Konsumentem może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) śmierć osoby bliskiej Klienta i/lub Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);

2) ciężka choroba Klienta i/lub Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu;

3) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Klient nie wiedział zawierając Umowę z Wydawnictwem (np. stawiennictwo w sądzie).

W przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie uiszczone przez Klienta jest mu zwracane w całości z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Klienta udokumentowane.

3. Odstąpienie od Umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy na adres e-mail: odnmeritum.pl.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, w trakcie jego trwania, z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za zajęcia, w których wziął udział.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek  przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia, zostanie zwrócone Klientowi, w kwocie pomniejszonej o kwotę netto kosztów administracyjno-księgowych 300,00 PLN, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyjątek stanowią Webinary, w przypadku których wynagrodzenie zwracane jest bez potrącenia kosztów administracyjno-księgowych. Faktura na kwotę kosztów, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie wystawiona dla Klienta i przesłana na adres siedziby lub adres e-mail podany w Formularzu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy całości wynagrodzenia za to Szkolenie.

7. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy całość wynagrodzenia za Szkolenie.

8. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Klientem, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu.

9. Sprzedawca ma prawo nie zawrzeć Umowy z Klientem lub odstąpić od Umowy zawartej, , w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia wobec Sprzedawca, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie.

9§ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu, w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w § 3 ust.3 niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej nie ponosi On jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki  egzaminów zawodowych, do których Klient zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia.

3. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, aby Szkolenia prowadzili wykwalifikowani szkoleniowcy, posiadający wiedzę w tematyce danego Szkolenia.

4. Sprzedawca nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.

5. Uczestnikom nie przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów obiadów etc.

6. W przypadku Webinarów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  1. za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze;
  1. za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
  1. za utracone korzyści;
  1. za przekazanie danych rejestracji do Webinaru osobom trzecim;
  1. za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie https://edukacjaonline.com/.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea