Online„Obowiązki płatnika podatku dochodowego w 2020 r. – omówienie bieżących zmian w podatku z uwzględnieniem zmian spowodowanych COVID-19”

Online„Obowiązki płatnika podatku dochodowego w 2020 r. – omówienie bieżących zmian w podatku z uwzględnieniem zmian spowodowanych COVID-19”

PROGRAM KURSU:     

I.   Nowe, wybrane akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2020 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika:

      U z 31 marca 2020 poz. 568 – art. 4 ( tarcza antykryzysowa – elementy podatku dochodowego)

      U z 17 kwietnia 2020 poz. 695 – art. 31 zx pkt 67 (uzupełnienie tarczy antykryzysowej w aspekcie podatku dochodowego)

      Rozporządzenie Min Fin z 30 marca 2020 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych  dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe –poz. 548

      Rozporządzenie Min Fin z 23 kwietnia 2020 w sprawie zaniechania odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID -19. –poz. 728

II.  PIT dla młodych w 2020 nowa interpretacja podatkowa – omówienie zmian (zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia do ukończenia 26 roku życia,  limity kwotowe przychodów w 2020 r., warunki stosowania zwolnienia)

III. Świadczenia socjalne a podatek dochodowy z uwzględnieniem nowych limitów (obowiązujących w roku 2020) niektórych zwolnień socjalnych (podwyższenie w 2020 r. i w 2021 r. limitów niektórych zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych np. z tytułu zapomóg, świadczeń rzeczowych i pieniężnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18).

IV. Uchwalone zmiany od 01 stycznia 2020 r.

  pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego

– oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

V. Omówienie wybranych druków PIT:

      PIT-2,

      PIT-4R,

      PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – zmiany w treści formularza spowodowane wprowadzeniem zwolnienia „PIT dla młodych”.

VI. Utrwalenie wiedzy dotyczącej obowiązków płatnika.

1.  Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika  i na rzecz pracownika (m.in.. umorzone pożyczki,  dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny, okulary oraz soczewki kontaktowe, telefon, mieszkanie, internet, opieka medyczna, wycieczki, prezenty,  zapomogi losowe, pomoc materialna, odszkodowania, dofinansowania, świadczenia pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, udostępnienie sali gimnastycznej , basenu – nowe wyjaśnienia Min. Fin.)

2. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników (świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do  wycieczek,  imprezy integracyjne, udostępnianie samochodów, umorzone pożyczki) – wybrane zagadnienia ,najnowsze interpretacje.

3. Świadczenia na rzecz byłych pracowników (wypłata 13-ki, zaległe wynagrodzenie, świadczenia z ZFŚS)

4. Świadczenia pracodawcy  na rzecz  emerytów i rencistów, członków rodzin emerytów (zapomogi losowe, świadczenia z ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku, paczki choinkowe itp.).

5. Obowiązki płatników w przypadku śmierci pracownika (wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika).

6. Opodatkowanie kwot i świadczeń wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – informacja PIT-R.

7. Opodatkowanie przychodów sołtysów i osób pełniących obowiązki w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Wybrane zagadnienia z zakresu zwolnień przedmiotowych (wygrane w grach, konkursach, ekwiwalenty pieniężne)

9.    Odpowiedzialność płatnika w kontekście przepisów ordynacji podatkowej oraz wyroków sądowych –wybrane zagadnienia.

10.     Pytania i odpowiedzi oraz inne zagadnienia podniesione przez uczestników w kontekście płatnika podatkowego

 

Zamówienie

260.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea