Polityka prywatności

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Urszula Bancerz, prowadząca działalność gospodarczą po nazwą Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz z siedzibą w Łukowie, ul. Brzóski 17, 21-400 Łuków (zwana dalej Administratorem).

 1.  

W sprawach z zakresu Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się z Administratorem, pod adresem email: biuro@odnmeritum.pl, numerem telefonu: 784 684 362 lub listownie na adres: ul. Brzóski 17, 21-400 Łuków.

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1. Dane osobowe zbierane w celu rejestracji Konta w Sklepie internetowym. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO.

2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji działań marketingowych (przesyłanie Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów ODN Meritum) oraz marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu produktów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta.

4. Dane osobowe zbierane w celu prowadzenie ksiąg podatkowych (KPiR). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Dane osobowe zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego, tzw. pliki Cookies. Pozyskiwane będą szczególnie w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej na temat plików Cookies znajdziecie Państwo na naszej stronie https://edukacjaonline.com/ w stopce Polityka Cookies.

6. Dane osobowe zbierane w celu ustalania, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 1.  

Dane Osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie to, zgodne z zasadami wynikającymi  z RODO.

TABELKA:::::

Cel przetwarzania danychOkres przetwarzania danychZakres przetwarzanych danych
Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym. (Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed i po zawarciu w/w umowy)Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.email, hasło i telefon kontaktowy
Marketing i Marketing bezpośredniegoDane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.  Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed i po zawarciu w/w umowyDane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Prowadzenie ksiąg podatkowych (KPiR).           Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)  Klienta
Optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk (Pliki Cookies).Dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.  Dane dotyczące sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP komputera Klienta oraz zawartości serwisu oglądanego przez niego.
Ustalanie, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także obrona przed roszczeniami.  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnegoimię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 •  

Będziemy podejmować odpowiednie  środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją przysługujących Państwu praw do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek  – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli Państwa Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

Informacji będziemy udzielać Państwu bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Państwa o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając Dane Osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

                                                                                           IX

Polityka Prywatności, stosownie do potrzeb, może ulec zmianom lub uzupełnieniu. Na stronie głównej naszego serwisu pod adresem: https://edukacjaonline.com/, będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich aktualizacjach zachodzących w niniejszym dokumencie.

X

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego ODN ,,MERITUM’’ oraz przepisami prawa.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea